Kim jest analityk ryzyka kredytowego?

17 lutego 2021
Category: Mogą Pomóc

Zanim przejdziemy do tego, kto jest analitykiem kredytowym oraz jakie są jego role i obowiązki, umieśćmy to w kontekście i zrozummy podstawy procesu analizy kredytowej, zaczynając od ryzyka kredytowego.

Co to jest ryzyko kredytowe?

Ryzyko kredytowe można po prostu zdefiniować jako ryzyko niespłacenia kwoty długu w przypadku, gdy pożyczkobiorcy nie dokonają wymaganych płatności zgodnie z umową. Rozliczona strata może być częściowa lub całkowita, prowadząc do zakłóceń w przepływie środków pieniężnych po stronie pożyczkodawcy i zwiększonych kosztów ściągnięcia kwoty pożyczki. Na wydajnym rynku koszt pożyczki zmienia się w zależności od stopnia związanego z nią ryzyka kredytowego w zależności od profilu pożyczkobiorcy. Kredytodawca zwykle sprawdza zdolność kredytową przed udzieleniem pożyczki pożyczkobiorcy; ocena kredytowa opiera się na różnych parametrach, które mogą pomóc określić zdolność kredytobiorcy do spłaty.

Proces analizy kredytowej

W przypadku każdej instytucji pożyczkowej ważna jest ocena profilu ryzyka kredytowego pożyczkobiorcy w celu zminimalizowania i ograniczenia strat. Proces analizy kredytowej pomaga w ocenie wniosku kredytowego lub emisji długu ze strony firm w celu ustalenia związanego z nimi ryzyka kredytowego. Jest to metoda pomocna w ocenie zdolności kredytowej osoby lub korporacji.

Od strony technicznej proces analizy kredytowej obejmuje zastosowanie różnych technik analizy finansowej, tworzenie przyszłych prognoz i ocenę przyszłych przepływów pieniężnych. Obejmuje to również ocenę kandydata pod kątem wielu aspektów, takich jak historia kredytowa, zdolność zarządzania kwotą pożyczki, inne źródła spłaty, itp. Prawdopodobieństwo niespłacenia długu i stopień straty w przypadku niewywiązania się z płatności jest również obliczane przez analityków. przedstawić całościowy obraz.

Role i obowiązki analityka kredytowego

Teraz, gdy znamy już proces analizy kredytowej, zobaczmy, co robi analityk kredytowy? Aby ująć to w kontekście, analityk ryzyka kredytowego to osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie całego procesu analizy kredytowej. Z szerszej perspektywy rola analityka ryzyka kredytowego polega na przeglądzie i ocenie historii finansowej osoby lub korporacji w celu ustalenia, czy dobrze pasują do pożądanego profilu kredytobiorcy. Zadaniem analityka jest tutaj określenie ryzyka niewypłacalności pożyczkodawcy.

Przy określaniu profilu ryzyka kredytowego nie zawsze jest on czarno-biały, w większości przypadków występuje duża szara strefa. Analityk ryzyka kredytowego nie może po prostu powiedzieć tak lub nie do wniosku o pożyczkę. Po ich kompleksowej ocenie struktura pożyczki jest uzależniona od zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, ryzykowny pożyczkobiorca może otrzymać pożyczkę z wyższym oprocentowaniem.

Proces analizy kredytowej obejmuje szereg kroków, które analitycy muszą wykonać, aby przedstawić całościowy obraz. Pierwszy krok dotyczy zbierania odpowiednich informacji; Obejmuje to zbieranie odpowiednich danych osobowych wnioskodawcy, gromadzenie informacji o działalności, na którą wymagany jest kredyt oraz informacji o źródle spłaty i zabezpieczeniu zastawionym na pożyczkodawcy.

Drugi etap procesu analizy polega na analizie zebranych informacji. Obejmuje to analizę poprawności zebranych informacji, stabilności finansowej pożyczkobiorcy, efektywności projektu / biznesu, możliwości spłaty kwoty kredytu. Ostatnim etapem jest podjęcie decyzji przez analityków na podstawie ryzyka kredytowego związanego z wnioskodawcą, jeżeli ryzyko kredytowe mieści się w dopuszczalnym przedziale, to pożyczki są udzielane, jeśli nie, wniosek o pożyczkę jest odrzucany przez kredyt analityk.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy